Do chủng tộc DL còn có thêm thuộc tính Mệnh Lệnh nên tốn nhiều điểm cộng hơn so với các chủng tộc khác. Chính vì lý do này nên BQT MU Nét Việt sẽ tặng thêm 30 điểm cộng vào Mệnh Lệnh cho DL sau mỗi lần reset.

Ví dụ bạn reset 10 lần thì bạn sẽ có 30 x 10 = 300 điểm cộng vào mệnh lệnh.

Ngoài ra khi ReLife nhân vật bạn cũng có sẵn rất nhiều điểm cộng trong mục Mệnh Lệnh


Điểm cộng này sẽ không thể tẩy điểm để chuyển sang các thuộc tính khác được.