PDA

View Full Version : Trao giải Sự kiện 1. [Tổng Kết] [TV] Trao giải sự kiện Đua Top Alpha Test
 2. [Tổng Kết] [TV] Trao giải sự kiện Đua Top Ngày Open
 3. [Tổng Kết] [TV] Trao giải sự kiện Đua Top Chủng Tộc Thần Tốc
 4. [Tổng Kết] [TV] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 1 lúc 20h ngày 17/9
 5. [Tổng Kết] [TV] Trao giải sự kiện Đua Top Phú Hộ
 6. [Tổng Kết] [TV] Trao giải sự kiện Săn Sát Thủ ngày 23/9
 7. [Tổng Kết] [TV] Kết quả Sự kiện Hỗn chiến Dungeon - ngày 24/9
 8. [Tổng Kết] [TV] Danh sách game thủ nhận thưởng Đua Top tháng 9
 9. [Tổng Kết] [TV] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 2 lúc 20h ngày 2/10
 10. [Tổng Kết] [TV] Trao giải sự kiện Săn Sát Thủ ngày 7/10
 11. [Tổng Kết] [TV] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 3 lúc 20h ngày 15/10
 12. [Tổng Kết] [TV] Trao giải sự kiện Săn Sát Thủ ngày 23/10
 13. [Tổng Kết] [TV] Kết quả Sự kiện Hỗn chiến Dungeon - ngày 23/10
 14. [Tổng Kết] [TV] Danh sách game thủ nhận thưởng Đua Top tháng 10
 15. [Tổng Kết] [TV] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 4 lúc 20h ngày 5/11
 16. [Tổng Kết] [TV] Kết quả Sự kiện Hỗn chiến Dungeon - ngày 12/11
 17. [Tổng Kết] [TV] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 5 lúc 20h ngày 19/11
 18. [Tổng Kết] [TV] Danh sách game thủ nhận thưởng Đua Top tháng 11
 19. [Tổng Kết] [TV] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 6 lúc 20h ngày 04/12
 20. [Tổng Kết] [TV] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 7 lúc 20h ngày 18/12
 21. [Tổng Kết] [TV] Danh sách game thủ nhận thưởng Đua Top tháng 12
 22. [Tổng Kết] [TV] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 8 lúc 20h ngày 7/1
 23. [Tổng Kết] [TV] Trao giải sự kiện Săn Sát Thủ ngày 13/01
 24. [Tổng Kết] [TV] Kết quả Sự kiện Hỗn chiến Dungeon - ngày 15/01
 25. [Tổng Kết] [TV] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 9 lúc 20h ngày 21/1
 26. [Tổng Kết] [TV] Danh sách game thủ nhận thưởng Đua Top tháng 1
 27. [Tổng Kết] [TV] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 10 lúc 20h ngày 5/2
 28. [Tổng Kết] [TV] Trao giải sự kiện Săn Sát Thủ ngày 11/2
 29. [Tổng Kết] [TV] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 11 lúc 20h ngày 19/2
 30. [Tổng Kết] [TV] Danh sách game thủ nhận thưởng Đua Top tháng 2
 31. [Tổng Kết] [TV] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 12 lúc 20h ngày 5/3
 32. [Tổng Kết] [TV] Kết quả Sự kiện Hỗn chiến Dungeon - ngày 12/3
 33. [Tổng Kết] [TV] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 13 lúc 20h ngày 19/3
 34. [Tổng Kết] [TV] Danh sách game thủ nhận thưởng Đua Top tháng 3
 35. [Tổng Kết] [TV] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 14 lúc 20h ngày 8/4
 36. [Tổng Kết] [TV] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 15 lúc 20h ngày 22/4
 37. [Tổng Kết] [TV] Danh sách game thủ nhận thưởng Đua Top tháng 4
 38. [Tổng Kết] [TV] Trao giải sự kiện Săn Sát Thủ ngày 6/5
 39. [Tổng Kết] [TV] Kết quả Sự kiện Hỗn chiến Dungeon - ngày 7/5
 40. [Tổng Kết] [TV] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 16 lúc 20h ngày 13/5
 41. [Tổng Kết] [TV] Danh sách game thủ nhận thưởng Đua Top tháng 5