PDA

View Full Version : Trao giải Sự kiện 1. [Tổng Kết] [HK] Trao giải sự kiện Đua Top Alpha Test
 2. [Tổng Kết] [HK] Trao giải sự kiện Đua Top Ngày Open
 3. [Tổng Kết] [HK] Trao giải sự kiện Đua Top Chủng Tộc Thần Tốc
 4. [Tổng Kết] [HK] Trao giải sự kiện Săn Sát Thủ ngày 16/07
 5. [Tổng Kết] [HK] Kết quả Sự kiện Hỗn chiến Dungeon - ngày 17/07
 6. [Tổng Kết] [HK] Trao giải sự kiện Đua Top Phú Hộ
 7. [Tổng Kết] [HK] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 1 lúc 20h ngày 23/7
 8. [Tổng Kết] [HK] Trao giải sự kiện Săn Sát Thủ ngày 30/07
 9. [Tổng Kết] [HK] Danh sách game thủ nhận thưởng Đua Top tháng 7
 10. [Tổng Kết] [HK] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 2 lúc 20h ngày 6/8
 11. [Tổng Kết] [HK] Kết quả Sự kiện Hỗn chiến Dungeon - ngày 13/08
 12. [Tổng Kết] [HK] Trao giải sự kiện Đua Top Phú Hộ lần 2
 13. [Tổng Kết] [HK] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 3 lúc 20h ngày 20/8
 14. [Tổng Kết] [HK] Trao giải sự kiện Săn Sát Thủ ngày 26/8
 15. [Tổng Kết] [HK] Danh sách game thủ nhận thưởng Đua Top tháng 8
 16. [Tổng Kết] [HK] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 4 lúc 20h ngày 4/9
 17. [Tổng Kết] [HK] Trao giải sự kiện Săn Sát Thủ ngày 9/9
 18. [Tổng Kết] [HK] Kết quả Sự kiện Hỗn chiến Dungeon - ngày 11/9
 19. [Tổng Kết] [HK] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 5 lúc 20h ngày 18/9
 20. [Tổng Kết] [HK] Trao giải sự kiện Săn Sát Thủ ngày 23/9
 21. [Tổng Kết] [HK] Danh sách game thủ nhận thưởng Đua Top tháng 9
 22. [Tổng Kết] [HK] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 6 lúc 20h ngày 2/10
 23. [Tổng Kết] [HK] Kết quả Sự kiện Hỗn chiến Dungeon - ngày 9/10
 24. [Tổng Kết] [HK] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 7 lúc 20h ngày 16/10
 25. [Tổng Kết] [HK] Trao giải sự kiện Săn Sát Thủ ngày 21/10
 26. [Tổng Kết] [HK] Danh sách game thủ nhận thưởng Đua Top tháng 10
 27. [Tổng Kết] [HK] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 8 lúc 20h ngày 6/11
 28. [Tổng Kết] [HK] Kết quả Sự kiện Hỗn chiến Dungeon - ngày 12/10
 29. [Tổng Kết] [HK] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 9 lúc 20h ngày 20/11
 30. [Tổng Kết] [HK] Danh sách game thủ nhận thưởng Đua Top tháng 11
 31. [Tổng Kết] [HK] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 10 lúc 20h ngày 11/12
 32. [Tổng Kết] [HK] Kết quả Sự kiện Hỗn chiến Dungeon - ngày 17/12
 33. [Tổng Kết] [HK] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 11 lúc 20h ngày 25/12
 34. [Tổng Kết] [HK] Danh sách game thủ nhận thưởng Đua Top tháng 12
 35. [Tổng Kết] [HK] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 12 lúc 20h ngày 8/1
 36. [Tổng Kết] [HK] Trao giải sự kiện Săn Sát Thủ ngày 13-14/01
 37. [Tổng Kết] [HK] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 13 lúc 20h ngày 22/1
 38. [Tổng Kết] [HK] Danh sách game thủ nhận thưởng Đua Top tháng 1