PDA

View Full Version : Trao giải Sự kiện 1. [Tổng Kết] [PH] Trao giải sự kiện Đua Top Alpha Test
 2. [Tổng Kết] [PH] Trao giải sự kiện Đua Top Ngày Open nhận Sói Tinh
 3. [Tổng Kết] [PH] Trao giải sự kiện Săn Sát Thủ ngày 18/2
 4. [Tổng Kết] [PH] Trao giải sự kiện Đua Top Chủng Tộc Thần Tốc
 5. [Tổng Kết] [PH] Trao giải sự kiện Đua Top Phú Hộ
 6. [Tổng Kết] [PH] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 1 lúc 20h ngày 26/2
 7. [Tổng Kết] [PH] Danh sách game thủ nhận thưởng Đua Top tháng 2
 8. [Tổng Kết] [PH] Kết quả Sự kiện Hỗn chiến Dungeon - ngày 5/3
 9. [Tổng Kết] [PH] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 2 lúc 20h ngày 12/3
 10. [Tổng Kết] [PH] Trao giải sự kiện Săn Sát Thủ ngày 18/3
 11. [Tổng Kết] [PH] Danh sách game thủ nhận thưởng Đua Top tháng 3
 12. [Tổng Kết] [PH] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 4 lúc 20h ngày 6/4
 13. [Tổng Kết] [PH] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 5 lúc 20h ngày 22/4
 14. [Tổng Kết] [PH] Danh sách game thủ nhận thưởng Đua Top tháng 4
 15. [Tổng Kết] [PH] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 6 lúc 20h ngày 7/5
 16. [Tổng Kết] [PH] Kết quả Sự kiện Hỗn chiến Dungeon - ngày 13/5
 17. [Tổng Kết] [PH] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 7 lúc 20h ngày 21/5
 18. [Tổng Kết] [PH] Danh sách game thủ nhận thưởng Đua Top tháng 5
 19. [Tổng Kết] [PH] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 8 lúc 20h ngày 4/6
 20. [Tổng Kết] [PH] Kết quả Sự kiện Hỗn chiến Dungeon - ngày 10/6
 21. [Tổng Kết] [PH] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 9 lúc 20h ngày 18/6
 22. [Tổng Kết] [PH] Danh sách game thủ nhận thưởng Đua Top tháng 6
 23. [Tổng Kết] [PH] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 10 lúc 20h ngày 9/7
 24. [Tổng Kết] [PH] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 11 lúc 20h ngày 23/7
 25. [Tổng Kết] [PH] Danh sách game thủ nhận thưởng Đua Top tháng 7
 26. [Tổng Kết] [PH] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 12 lúc 20h ngày 6/8
 27. [Tổng Kết] [PH] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 13 lúc 20h ngày 20/8
 28. [Tổng Kết] [PH] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 14 lúc 20h ngày 17/9
 29. [Tổng Kết] [PH] Danh sách game thủ nhận thưởng Đua Top tháng 9
 30. [Tổng Kết] [PH] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 15 lúc 20h ngày 8/10
 31. [Tổng Kết] [PH] Kết quả Sự kiện Hỗn chiến Dungeon - ngày 15/10
 32. [Tổng Kết] [PH] Danh sách game thủ nhận thưởng Đua Top tháng 10
 33. [Tổng Kết] [PH] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 17 lúc 20h ngày 5/11
 34. [Tổng Kết] [PH] Danh sách game thủ nhận thưởng Đua Top tháng 11
 35. [Tổng Kết] [PH] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 20 lúc 20h ngày 17/12
 36. [Tổng Kết] [PH] Danh sách game thủ nhận thưởng Đua Top tháng 12
 37. [Tổng Kết] [PH] Danh sách game thủ nhận thưởng Đua Top tháng 1